Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Poskytovateľa SKILLS SK OZ, prevádzkovateľa kurzov Discovery Academy  v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platné od 1.8.2021.

  1. Poskytovateľ 

Poskytovateľ je občianske združenie SKILLS SK so sídlom Slnečná 22, Malinovo, 900 45 , IČO 53845838 , registrované na MV SR s registračným číslom VVS/1-900/90-61751  

(ďalej len „Poskytovateľ “), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a študentom jazykových kurzov (ďalej len „študent“) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

  1. PRIHLÁSENIE

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a študentom vzniká vyplnením a odoslaním online prihlášky zverejnenej na www.discoveryacademy.sk ktorú Poskytovateľ prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Poskytovateľom a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie od zmluvy je upravené v článku 6.

  1. PLATBA

3.1 Na základe online prihlášky študent obdrží na mail faktúru v elektronickej podobe s pokynmi k platbe. 
3.2 Ceny kurzov (ďalej len „kurzovné“) sú uvedené na www.discoveryacademy.sk
3.3 Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet Poskytovateľa v dátume splatnosti uvedenon na faktúre.
3.4. Rezervácia miesta v kurze je platná len do dátumu splatnosti. Ak dovtedy kurzovné nebude uhradené, Poskytovateľ môže ponúknuť miesto v kurze ďalšiemu záujemcovi.

3.5. K cene kurzu účtujeme jednorázový nenávratný registračný poplatok vo výške 10 euro

3.6. V prípade, ak sa klient dostane do omeškania s úhradou kurzovného, môže si Poskytovateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok v prípade podľa splátkového kalendára.

  1. STORNO PODMIENKY
  1. Žiadosť o storno kurzu musí byť písomná. Podmienky pre stornovanie kurzu (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
  • Stornovanie kurzu Študentom po zaplatení, avšak pred začiatkom kurzu (t.j. po uzavretí zmluvy) do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 30 EUR (administratívny poplatok), pričom Študentovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok.
  • Stornovanie kurzu Študentom do 14. kalendárneho dňa od začatia kurzu –storno poplatok je 30 EUR (administratívny poplatok), pričom Študentovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok a alikvotnú časť kurzovného t. j. o hodnotu lekcií odučených pred doručením žiadosti o odstúpenie od zmluvy.
  • Stornovanie kurzu Študentom počnúc 15. dňom odo dňa začatia kurzu – storno poplatok je vo výške 100% z kurzovného.

 
4.2 Poskytovateľ má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 3 a v tomto prípade vráti študentovi pomernú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
4.3 Poskytovateľ má právo na zmenu lektora kurzu a zmenu formy kurzu z priamej na online výučbu. Ďalej má právo vykonať zmenu v termíne kurzu. V prípade, ak zmenený termín konania kurzu nebude študentovi vyhovovať, ma právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od oznámenia zmeny a Poskytovateľ vráti študentovi pomernú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Poskytovateľa.

4.4 Poskytovateľ má právo zrušiť hodinu kurzu z technických alebo personálnych dôvodov. V takom prípade sa náhradná lekcia bude na konci príslušného školského roka. Ak náhradný termín nebude študentovi vyhovovať, spoločnosť mu vráti poplatok za zrušenú hodinu po vzájomnej dohode na poslednej hodine kurzu, alebo bude odpočítaný od nasledujúceho kurzovného. Študent bude o zmene alebo zrušení informovaný mailom, SMS správou/telefonátom.

4.5 V prípade vážnych, nepredvídateľných udalostí alebo okolností alebo zmeny existujúcich udalostí alebo okolností, ktoré sú mimo sféry kontroly Poskytovateľa (napr. verejné nepokoje, vojnové konflikty, teroristické útoky, prírodné katastrofy, požiare, epidémie, pandémie a pod.), si Poskytovateľ vyhradzuje právo, ponúknuť Študentovi zmenu formátu kurzu, lektora, rozvrhu a prechod na online výučbu. V prípade zmien z dôvodov uvedených vyššie nevzniká Študentovi nárok na vrátenie kurzovného.

  1. ZMEŠKANÉ HODINY

5.1 Za neúčasť študenta na skupinovom kurze neposkytuje Poskytovateľ žiadnu finančnú kompenzáciu.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu alebo zamestnancov a lektorov Poskytovateľa, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu aj po písomnom upovedomení.
6.2 Poskytovateľ je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote splatnosti a vymáhať príslušné storno poplatky, uvedené v bode 4. (Storno podmienky).
6.3 Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy zaslaním odhlášky na adresu discoveryacademyslovakia@gmail.com ktorú Poskytovateľ prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Poskytovateľom a študentom ukončená a stráca účinnosť. Výška storno poplatku sa odvíja od dátumu odoslania odhlášky študentom.

7. ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Zmeny týchto obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Poskytovateľ prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracovávané výlučne na účely súvisiace s poskytovaním služieb Poskytovateľa, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o tom, ako osobné údaje spracovávame nájdete tu www.discoveryacademy.sk

8.2. Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že jednotlivé online vyučovacie hodiny môžu byť zvukovo-obrazovo nahrávané, pričom takto vyhotovené záznamy slúžia na sledovanie kvality vyučovacieho procesu s cieľom jeho neustáleho zlepšovania. Záznamy nesmú byť zverejnené ani poskytnuté tretej strane a budú uchovávané po celú dobu ich využiteľnosti na určený účel.

8.3. Študent udeľuje súhlas Poskytovateľovi  SKILLS SK  o.z.použiť fotografie a/alebo videozáznamy, ktoré môžu byť vyhotovené počas vyučovania, výhradne s vedomím študenta, na jej vlastné marketingové účely. 

 

Viete, že podľa jazykových výskumov deti napredujú v angličtine rýchlejšie práve vďaka metóde CLIL ? Dokonca aj ich motivácia k učeniu jazyka je výrazne vyššia.

 

Viete, že štúdia MIT z tohto roku ukázala, že najlepším obdobím na učenie sa gramatiky cudzieho jazyka u detí je vek 10 rokov.